Campionati Italiani di Iaido Montecatini 2017

Campionati Italiani Iaido 2017 - Carratu' Milana Simeoni

Campionati Italiani di Iaido Montecatini 2017
Yondan : 2nd place Carratu’- 3rd place Milana
Nidan : Fighting Spirit Simeoni.